BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ THÁNG 4 NĂM 2023

BB họp giao ban BCĐ thực hiện chuyển đổi số Tháng 4 năm 2023