BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ THÁNG 5 NĂM 2024

BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN THÁNG 5