CÔNG VĂN VỀ VIỆC LẤY MẪU XÉT NGHIỆM NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH, NƯỚC SINH HOẠT VÀ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CB-GV-NV TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC

08_KSK và lấy mẫu xét nghiệm