BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ THÁNG 2 NĂM 2023

BB họp giao ban BCĐ thực hiện chuyển đổi số Tháng 02 năm 2023