BẠN LÊ TRỌNG PHÚC LỚP 4G GIỚI THIỆU VỀ CUỐN SÁCH “AN TOÀN VỚI ĐIỆN” – NĂM HỌC 2021-2022