TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TU TÍCH CỰC THAM GIA CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ TƯ, NĂM 2024

        “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024” nhằm tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm Đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

         Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế.

          Hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024, CB GVNV trường Tiểu học Phạm Tu đã tích cực tham gia và có 6 tác phẩm dự thi đạt chất lượng gồm nhiều thể loại khác nhau như: tạp chí, báo in, video clip…

  1. Tác phẩm: Những vấn đề đặt ra trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay – đồng chí Nguyễn Thị Liên.
  2. Tác phẩm: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới – đồng chí Nguyễn Thuỳ Liên.
  3. Tác phẩm: Xây dựng “Thế trận lòng dân” trên không gian mạng để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – đồng chí Nguyễn Thị Hải Liên.
  4. Tác phẩm: Luận cứ và giải pháp đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về phương châm”Ngoại giao cây tre việt Nam – đồng chí Hoàng Quỳnh Trang.
  5. Tác phẩm: Bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là bảo vệ nền tàng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam – đồng chí Nghiêm Thị Như Ý.
  6. Tác phẩm: Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của giáo viên trong việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – đồng chí Trần Hương Linh.          Chủ đề của các tác phẩm dự thi đều tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Tác phẩm dự thi của nhà trường đã bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Những tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những tác phẩm mang tính “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.