TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TU GỬI THƯ CẢM ƠN ĐẾN TOÀN THỂ PHỤ HUYNH (NĂM HỌC: 2022-2023)