TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM HỌC 2022-2023

Tờ trình về việc đánh giá mức độ 3 chuyển đổi số năm học 2022 – 2023