TIỂU HỌC PHẠM TU THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC TRONG THỜI GIAN RÉT ĐẬM, RÉT HẠI 1/2024