TIẾNG VIỆT 3 – LT2 – VIẾT ĐOẠN VĂN VỀ CÁCH LÀM MỘT MÓN ĂN

3.5.LT2-Viết đoạn văn về cách làm một món ăn