TIẾNG VIỆT 2 – LUYỆN TẬP: TỪ CHỈ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG. CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG

Chuyên đề Tiếng Việt lớp 2, Luyện tập, Từ chỉ sự vật, hoạt động. Câu nêu hoạt động – YouTube