KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NGÀY 28/12/2017 VÀ THÔNG TƯ 90/2018/TT- BTC NGÀY 28/09/2018 NĂM HỌC 2022 – 2023

193_Kế hoạch công khai 2022 – 2023 .TH PHẠMTU