THÔNG ĐIỆP 2K VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHÁC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI