THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM KHAI MẠC VÀ PHỔ BIẾN THI VIÊN CHỨC NĂM 2023

783_TB-HĐTD. Thông báo thời gian địa điểm khai mạc và phổ biến nội quy quy chế thi viên chức năm 2023