THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2023

829_THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VIẾT VIÊN CHỨC