QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHỔ BIẾN TÀI LIỆU HD PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TRẺ EM LAO ĐỘNG TRÁI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THÔNG QUA TRƯỜNG HỌC

4639.SGDĐT-CTTT-KHCN. Vv triển khai phổ biến tài liệu HD phòng ngừa, giảm thiểu TELĐ trái quy định của PL thông qua trường học