QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG, TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

5869.QĐ-HĐTD.Quyết định vv phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023