QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ

QĐ về việc công nhận kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số