QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CSGD PHỔ THÔNG VÀ GDTX

4725.QĐ-BGDĐT. Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của CSGD phổ thông và GDTX (2)