NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN LÀM NHẰM ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH KHI TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC