NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC KHOẢN THU VÀ MỨC THU, CƠ CHẾ QUẢN LÝ THU CHI ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIÁO DỤC , ĐÀO TẠO TẠI CÁC CƠ SỞ GDMN, GDPTCL ( KHÔNG BAO GỒM CÁC CƠ SỞ GDCL CHẤT LƯỢNG CAO) CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGHỊ QUYẾT SỐ 03