KẾ HOẠCH VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2023-2025

1930_Kế hoạch về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố Hà Nội