KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GDPL CỦA NGÀNH GDĐT HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2023

58.KH-PGDĐT. Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến GDPL của ngành GDĐT huyện Thanh Trì năm 2023