KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2023

181.KH-PGDĐT.Kế hoạch truyền thông về Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì năm 2023