KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO CẢ NƯỚC THI ĐUA XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP, ĐẨY MẠNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI GIAI ĐOẠN 2023-2030 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ

172.KH-UBND. KH triển khai thực hiện Phong trào Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn huyện Thanh Trì