KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG SÀNG LỌC BỆNH, TẬT BẨM SINH, DI TRUYỀN Ở TRẺ EM

KH triển khai thực hiện đề án tăng cường sàng lọc bệnh tật bẩm sinh di truyền ở trẻ em nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện TT giai đoạn 2022-2026 năm