KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC XANH VÌ MỘT HÀ NỘI XANH GIAI ĐOẠN 2022-2025

267. Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Xây dựng trường học xanh vì một Hà Nội xanh giai đoạn 2022-2025