KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

KH Triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số trong nhà trường năm học 2022 – 2023