KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CSGDPT VÀ GDTX NĂM HỌC 2022-2023

116.KH-PGDĐT. Kế hoạch triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các CSGDPT và GDTX năm học 2022-2023