KẾ HOẠCH TOOTR CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG LẦN THỨ 10 NĂM HỌC 2023-2024

444.KH-UBND. Kế hoạch Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Thanh Trì lần thứ X năm học 2023-2024