KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ STEM NGÀNH GDĐT HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2024

860.KH-PGDĐT. Kế hoạch Tổ chức Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành GDĐT huyện Thanh Trì năm 2024