KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2024

241.KH-MTTQ-BTT. Kế hoạch Tổ chức vận động ủng hộ Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam năm 2024