KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ, TRAO BẰNG CÔNG NHẬN: XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG VÀ BIỂU DƯƠNG KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2023

72. KH tổ chức HN tổng kết 2023