KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2023

256.KH-GDĐT. Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Thanh Tri năm 2023