KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2022-2027 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ

267.Kh-PGDĐT. Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn huyện TT