KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT CHO HỌC SINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ

68.KH-UBND. Kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT cho HS trong tình hình mới trên địa bàn huyện Thanh Trì (2)