KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2023

263.PGDĐT.Kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện TT năm 2023