KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2023

42.PGDĐT.Kế hoạch phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2023