KẾ HOẠCH LIÊN NGÀNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC TẠI CÁC CSGD TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2024

989.KHLN-YT.GD. Kế hoạch liên ngành kiểm tra, giám sát hoạt động y tế trường học tại các CSGD trên địa bàn huyện năm 2024