KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI, PHỔ CẬP GD TIỂU HỌC, PHỔ CẬP GD THCS VÀ XÓA MÙ CHỮ NĂM 2024

102.KH-BCĐ.Kế hoạch Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập GD tiểu học, phổ cập GD THCS và xóa mù chữ năm 2024 (1)