HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

831.PGDĐT. Vv hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh năm học 2023-2024