HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CƠ SỞ, XÉT TẶNG BẰNG SÁNG KIẾN THỦ ĐÔ THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2023/QĐ-UBND NGÀY 22/8/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

437.HD UBND.Hướng dẫn thực hiện công nhận sáng kiến cơ sở, xét tặng Bằng Sáng kiến thủ đô theo quy định tại Quyết định số 16.2023.QĐ-UBND ngày 22.8.2023 của UBND thành phố Hà Nội