HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XD-CQG VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QG NĂM 2023

54.PGDĐT.Vv hướng dẫn công tác XD-CQG và đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn QG năm 2023