DIỄN KỊCH “SỰ TÍCH BÁNH CHƯNG, BÁNH DÀY” KHỐI 4 – NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH – NĂM HỌC 2022-2023

Chi tiết tại:

Diễn kịch “Sự tích bánh trưng bánh dày” Khối 4 – Trường Tiểu học Phạm Tu – YouTube