CÔNG VĂN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG RÉT VÀ DỊCH BỆNH THEO MÙA ĐÔNG XUÂN CHO HỌC SINH

CV 61.PGDĐT.Vv triển khai công tác phòng, chống rét và dịch bệnh mùa Đông Xuân cho học sinh