CÔNG VĂN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CẤP CHỮ KÝ SỐ MIỄN PHÍ THỰC HIỆN TTHC TRÊN MT ĐIỆN TỬ

928.PGDĐT. Vv lãm rõ việc triển khai cấp chữ ký số miễn phí thực hiện TTHC trên MT điện tử theo VB số 920.PGDĐT ngày 23-10-2023