CÔNG VĂN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI VÒNG CẤP HUYỆN – CUỘC THI TÀI NĂNG TIN HỌC TRẺ QUỐC TẾ

38.PGDĐT. vv tổ chức thi vòng cấp huyện -Cuộc thi Tài năng tin học quốc tế