CÔNG VĂN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HT, PHT, GV THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

309.GDĐT. Vv tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá xếp loại HT, PHT, GV theo chuẩn (1)