CÔNG VĂN VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM NỒNG ĐỘ CỒN KHI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG

264.UBND-QLĐT.Vv tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông