Công văn về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý về ATVSTP bếp ăn, căng tin trường học năm 2022-2023

929.PGDĐT.Vv tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý về ATVSTP bếp ăn, căng tin trường học năm 2022-2023